ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה, 1971

ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה, 1971

בהתאם להחלטת הממשלה מיום כ"ו בשבט תשל"א, 21.2.1971, מונתה ועדה בראשות ראש הממשלה ללימוד הבעיות הכרוכות בעבריינות הנוער והדרכים לטיפול בנושא.
 

כתב הסמכות 

ארכיון העבודה והחלוץ, מכון לבון IV 104 1252 18

רשימת חברים, לפי הא-ב 

ארכיון העבודה והחלוץ, מכון לבון IV 104 1252 18

מכתב לשופט דוד רייפן, חבר הוועדה 

דין וחשבון מוגש לראש הממשלה

פרק א - מבוא והארות

מצוקה, רווחה, מבנה ופעילות הוועדות,

חברי הוועדות 

החברים בוועדה המתמדת של הוועדה; החברים בוועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה (לפי א"ב); חברים בצוותי העבודה של הוועדה לפי צוותים (10 - 1)

פרק ב - סימני דרך לפעולתה של הוועדה 

ממצוקה לרווחה של ילדים ובני נוער בישראל; להבהרת המושג "המצוקה" בישראל; מיקוד מחודש של היעד החברתי;  מבנה השירותים החברתיים; הישגים; ילדים ונוער במצוקה באוכלוסייה הלא-יהודית; עקרונות מנחים נבחרים בעבודת הוועדה;

פרק ג - אוכלוסיית היעד - ילדים ובני נוער במצוקה בישראל

"תחום מצוקה אחד" - ההכנסה לנפש, צפיפות הדיור, השכלת ראש המשפחה;

פרק ד - המלצות לשיפורים ושינויים מבניים במערכת שירותי הרווחה הציבוריים 

מבוא; חסרים מוקד ומיקוד למדיניות סוציאלית כוללת; קביעת מדיניות כוללת (אינטגרטיבית) ומכוונת ותיאום בין שירותי הרווחה; חלוקה משופרת של תפקידי משרדים; הצעה - ריכוז התיפקודים (הפונקציות) של הבטחת הכנסה (ביטחון קיום) ותעסוקה - במשרד אחד; ריכוז התיפקודים להבטחת רווחתם וקידומם של הפרט, המשפחה והקהילה; ריכוז התיפקודים לשיכון, לתיכנון פיזי ואורבני - במשרד אחד; ריכוז התיפקודים בחינוך הבלתי פורמלי ובנוער שוליים - במשרד אחד;  הטיעון להמלצות לשינויים המבניים; המשכה של הפעולה שבוצעה ע"י "וועדת ראש הממשלה";

נספח - ילדים בישראל 

תמצית שהוכנה בשביל הוועדה, מתוך המחקר "יעקב חביב, ילדים בישראל, (דו"ח ראשוני), דו"ח מחקר 168, פרסום 518, מכון סאלד, ירושלים,אפריל 1972", מאי 1973

היקף האוכלוסייה, התכונות הפוגעות - השכלת הורים, צפיפות דיור, תצרוכת; היקף האוכלוסייה במצוקה לפי מספר הילדים במשפחה; השפעת התכונות הפוגעות על שיעורי הלמידה; ילדים במצוקה לפי איזור מגוריהם,המצוקה מתרכזת ביוצאי אסיה - אפריקה; הדגשת מגבלות הנתונים, ועידכונים חלקיים;

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X