תקנון פרס ראשת הממשלה גולדה מאיר

תקנון פרס ראשת הממשלה גולדה מאיר

1. מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה

מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה הוא עמותה שהוקמה לשם הנצחת פועלה ותרומתה של ראשת הממשלה גולדה מאיר לחברה הישראלית. העמותה פועלת שלא למטרות רווח וללא מטרה פוליטית.

 2. מטרות הפרס

במסגרת פעילותו של המכון, הוא מתכוון להעניק מדי שנה פרס למוסד ו/או אדם ו/או חבר בני אדם בגין פעילות מיוחדת וראויה לציון או עבודה אקדמית הקשורים לתחומי פעילותה השונים של גולדה מאיר, ובכלל זה מדינת רווחה, שוויון חברתי וכלכלי, זכויות עובדים ויחסי עבודה, פעילות לקידום שלום וביטחון, וקידום מנהיגות נשים בחברה.

מטרת הפרס הינה לעודד שמירה ופיתוח הערכים והזכויות המנויים לעיל על ידי מתן פרסים כספיים לגורמים התורמים תרומה משמעותית להשגת התכליות האמורות.

3. ועדת הפרס

הפרס יוענק על ידי ועדה ציבורית שתוקם לשם כך על ידי המכון, בראשות שופט בדימוס או איש ציבור בכיר ותמנה חמישה חברים.

4. תנאים להגשת בקשות לפרס

בקשות לפרס המוגשות לוועדת הפרס תכלולנה את הפרטים הבאים:

4.1 תיאור מפורט של הפעילות (מחקר, מעשה, הישג, פיתוח) ושל תרומתה לשימור ופיתוח הערכים והזכויות המנויים לעיל. התיאור יוגש בקובץ פי.די.אף (PDF) (אותו ניתן להגיש בדוא"ל או בפקס או בדואר רגיל, כמפורט מטה).

4.1.1 ככל שהמדובר בעבודה אקדמית, תצורף העבודה במלואה. במקרה זה, יינתן דגש על תרומה אקדמית מוכחת ו/או על מחקר פורץ דרך בתחומו;

4.1.2 ככל שמדובר בפעילות מיוחדת אחרת בשדה המעשה, יכלול הקובץ תיאור מפורט של העשייה ויכלול ככל הניתן נתונים רלבנטיים המבססים את הפעילות. במקרה זה, יושם דגש על תרומה מוכחת, יוצאת דופן ורבת ערך בהיבט המקצועי, הערכי או החברתי.

4.2 קורות חיים של מגיש/ת/י ההצעה. אם מגישי ההצעות הינם צוות, יש לפרט את רשימת השותפים לצוות ואת תרומת כל שותף לעבודת הצוות.

במקרה שמגיש הבקשה כבר קיבל בעבר פרס עבור אותה פעילות ו/או עבודת מחקר – יש לציין זאת במסגרת הבקשה לפרס.

4.3 ניתן לצרף המלצות התומכות במועמדות לפרס.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות ליזום בעצמה פנייה לגורמים שונים העשויים להתאים כמועמדים לקבלת הפרס.

5. פנייה ביוזמת הוועדה

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות ליזום בעצמה פנייה לגורמים שונים העשויים להתאים כמועמדים לקבלת הפרס.

6. דרך הגשת הבקשות לפרס

מדי שנה תפרסם ועדת הפרס לציבור קול קורא שבו יוצגו פרטי ההליך להגשת הבקשות לפרס לאותה שנה ויצוין בו המועד האחרון להגשת הבקשות לפרס.

הבקשות לפרס תוגשנה בכתב לכתובת הבאה: מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה (ע"ר) רחוב מצדה 7, בני ברק, 5126112; או בדוא"ל office@bszlaw.co.il; או בפקס 03-7743001.

X